Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Milan Kohút, CSc.
Vzdelanie:

1976 – 1981 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

1983 doktor prírodovedy – RNDr. (Prif UK, Bratislava)

1996 kandidát geologických vied – CSc. (GÚ SAV, Bratislava)

Prehľad doterajšej praxe:

1981 – 2016 Geologický ústav Dionýza Štúra / Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava (odborný pracovník / samostatný vedecký pracovník IIa)

2016 – Ústav vied o Zemi SAV Bratislava (výkonný redaktor Geologica Carpathica, samostatný vedecký pracovník)

Google Scholar:
https://scholar.google.sk/citations?user=i-DbQcUAAAAJ&hl=sk

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Milan_Kohut/contributions

Academia.edu:
https://sav-sk.academia.edu/MilanKoh%C3%BAt

Scopus Author ID: 7005261011