Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Milan Kohút, CSc.
regionálna geológia a geologické mapy; petrológia magmatických hornín; štúdium metalogenézy Západných Karpát; geochronologické datovanie a interpretácia magmatických, metalogenetických a tektono-metamorfných procesov; litologický a geodynamický vývoj Zápa
T:     02/ 3229 3215
ORCID:   ORCID