Projekty

vedecká pracovníčka
Mgr. Stanislava Milovská, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Oxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Stabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Genéza fosfátového ložiska Evale v Mozambiku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazálnych maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
 • Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie.
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Zdroj slaných roztokov v kryštaliniku Západných Karpát – rekonštrukcia pomocou izotopov a termodynamického modelovania sulfátov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Definovanie možností ozdravenia baníckej krajiny v okolí Ľubietovej na základe štúdia distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov v krajinných zložkách
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 3. 2006 – 28. 2. 2009