Projekty

emeritný vedecký pracovník
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Štúdium geologicko-tektonických korelácií alpínskych a predalpínskych jednotiek Západných Karpát,Južných Karpát a Vardarskej zóny a ich paleotektonický vývoj počas vrchného miocénu a pliocénu na území Slovenska a Srbska
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: –
 • -
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008
 • Tektonická aktivita severnej časti Malých Karpát
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Teranové mapy cirkum-panónskej oblasti
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2007
 • Centrálno-európsky litosferický experiment založený na seizmickej odrazivosti
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006
 • SUDETES 2004
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006

Národné

Aktuálne
 • Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na základe zloženia izotopov (300-250 m.a.)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Tektonická interpretácia Interníd Západných Karpát na základe projektu CELEBRATION 2000 - seizmické a gravimetrické transekty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010