Životopis

Profilová fotografia
emeritný vedecký pracovník
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Narodený v Dobšinej 11.apríla 1939. Vysokoškolské štúdium ukončené r. 1962 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Viac ako 40 rokov pracoval ako výskumný a vedecký pracovník v Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Vedecká výchova (CSc) 1965-1971 na Geologickom ústave SAV a obhajoba DrSc 2001 pred komisiou pre geológiu pri AV ČR v Prahe. V období 1981 až 1990 a 1996-1998 bol vedúcim odboru regionálneho geologického výskumu Geologického ústavu Dionýza Štúra a v rokoch 2002-2006 riaditeľom Geologického ústavu SAV.

Publikoval 285 pôvodných vedeckých prác, 7 monografií a 32 geologických máp regionálnych, republikových a medzinárodných.Výsledky predniesol na mnohých svetových a európskych kongresoch. Viedol štátne výskumne úlohy a projekty z ktorých možno vyzdvihnúť hlavne: Paleogeografický vývoj Západných Karpát (1975 – 1980), Regionálny geologický výskum Slovenskej republiky zameraný na zostavovanie geologických máp regiónov Slovenska (etapy II., III., IV. 1981-1992), Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát (1991-1996 v spolupráci s M. Rakúsom), Atlas hlbinných seizmických profilov Západných Karpát a ich interpretácia (1995-1999). Z medzinárodných projektov CELEBRATION 2000 – doposiaľ najrozsiahlejší experiment výskumu hlbinnej stavby na základe refrakčných seizmických profilov v Európe (1999-2006), SUDETES 2003 výskum hlbinnej stavby na styku Českého masívu a Západných Karpát (2003-2008), časť projektu DANREG – predterciérna stavba Podunajskej panvy na území Maďarska, Rakúska a Slovenska (1992-1998) a slovenskú časť viacerých projektov UNESCO-IGCP 5, 196, 276 (1977-1996). Organizoval viacero medzinárodných podujatí a exkurzií v rámci medzinárodných projektov a kongresov (1979, 1981, 1984, 1985, 1989, 1995).Pôsobil ako člen a predseda Edičnej rady Geologického ústavu Dionýza Štúra (1975-2002), člen a predseda redakčnej rady Geologica Carpathica (od r. 1995) a je členom redakčných rád medzinárodných časopisov. Pôsobil vo vedeckých radách Geologického ústavu Dionýza Štúra (1981-2002) a Ústredného Geol. Ústavu Praha (1981-1988), Geologickej služby SR (1996-2002) a Prírodovedeckej Fakulty UK (2003-2011). Bol členom Národného Geologického Komitétu Československa a Slovenska (1981-1992) a je čestný člen geologických spoločností – Rakúska, Srbska a Maďarska. V r. 1998-2002 bol prezident medzinárodného komitétu Karpato-balkánskej geologickej asociácie (KBGA/CBGA) a prezident 17. Kongresu CBGA 2002 v Bratislave a v období 2002-2006 pôsobil ako viceprezident CBGA pre 18. Kongres 2006 v Beograde.

Ocenenia a rezortné vyznamenania:

1978 a 1989 Vyznamenanie Slovenského Geologického Úradu

1999 “Člen-Korešpodent GBA Wien”

1999 Slovenská geologická spoločnosť prepožičala medailu Jána Slávika

1999 Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra prepožičal plaketu Dionýza Štúra

2000 Ocenenie Ministra životného prostredia SR za rozvoj geológie na Slovensku

2009 z príležitosti životného jubilea ocenený Predsedom SAV – Najlepší vedecký pracovník

2011 Z príležitosti 70. výročia založenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra ocenenie „Za rozvoj geologického výskumu na Slovensku”