Projekty

vedecký pracovník, riaditeľ Geologického odboru
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Distribúcia rozsievok a lastúrničiek v neogénnych jazerných systémoch Slovenska a Bulharska
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Fosílne subcelulárne štruktúry v bunkách spermií miocénnych ostrakód: rozšírenie poznatkov o druhy zachované v jantáre
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 19. 6. 2015 – 23. 6. 2015
 • Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Fosílne subcelulárne štruktúry v bunkách spermií miocénnych ostrakód: rozšírenie poznatkov o druhy zachované v jantáre
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 3. 4. 2014 – 10. 4. 2014
 • Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
 • ATBI+M (All Taxa Biodiversity Inventory & Monitoring)
  Program: 6RP
  Doba trvania: 1. 3. 2006 – 31. 12. 2010
 • -
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
 • 10. výročná konferencia českých, poľských a slovenských paleontológov
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 9. 2009 – 12. 9. 2009
 • Diverzita žijúcich a fosílnych paradentných lastúrničiek
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007

Národné

Aktuálne
 • Sedimentárne paleoprostredia a fauna lastúrničiek vo vrchnom miocéne Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
 • Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
 • Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
  Doba trvania: 1. 6. 2010 – 1. 1. 2015
 • Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Evolúcia nemorských lastúrničiek (Ostracoda) v klimaticky a geograficky sa vyvíjajúcej Európe v neogéne
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitových vulkanitov Slovenska a analýza magmatických a hydrotermálnych procesov
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 9. 2006 – 30. 11. 2011
 • Mikroevolúcia, smery adaptácie a paleoenvironmentálne faktory radiácie lastúrničiek (ostracoda) v strednom a vrchnom miocéne centrálnej Paratetýdy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 6. 2008 – 31. 12. 2010