Projekty

vedecký pracovník
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Medzinárodné

Aktuálne
 • AdriaArray
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
 • Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie
  Program: European Science Foundation (ESF)
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • AdriaArray na Slovensku
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022
 • Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie
  Program: European Science Foundation (ESF)
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
 • AlpArray
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 1. 2020
 • Aplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 6. 4. 2017 – 5. 4. 2019
 • Integrovaná 3D geofyzikálna interpretácia litosféry v stykovej oblasti Karpát a Európskej platformy
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Stavba a dynamika karpatskej litosféry na základe gravimetrie a geotermiky
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Od výzdvihu k poklesu: integrované hodnotenie prírodných hrozieb prostredníctvom kvantifikácie transportu materiálu z pohorí do aktívnych sedimentárnych paniev
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
 • 3D interpretácia tiažového poľa za účelom štúdia stavby, dynamiky a tektoniky západokarpatskej litosféry
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Geofyzikálna interpretácia litosféry v oblasti CELEBRATION 2000
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009

Národné

Aktuálne
 • Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011