Projekty

vedecký pracovník
RNDr. Ladislav Brimich, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022
 • Aplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 6. 4. 2017 – 5. 4. 2019
 • Integrovaná 3D geofyzikálna interpretácia litosféry v stykovej oblasti Karpát a Európskej platformy
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Určenie horizontálnych zrýchlení vyvolaných paleo-zemetraseniami na základe štúdia porušenia pružného napätia speleotém.
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 10. 2011 – 31. 12. 2016
 • Výskum vplyvu nehomogenít geologického prostredia na mikroseizmické merania
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 10. 2007 – 31. 12. 2015
 • Stavba a dynamika karpatskej litosféry na základe gravimetrie a geotermiky
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Experimentálne monitorovanie deformácií zemskej kôry v širokospektrálnom diapazóne
  Program: Medziústavná dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

Národné

Aktuálne
 • Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
  Doba trvania: 9. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v karpatsko-panónskej oblasti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Aplikácia modelovania geofyzikálnych polí – impulz regionálneho rozvoja. Riešenie modelového územia Turčianskej kotliny.
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009