Projekty

vedecký pracovník
RNDr. Adrián Biroň, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Triasovo-jurské hraničné udalosti
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006

Národné

Aktuálne
 • Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2020
 • Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Mineralógia a genéza ekonomicky významných typov mineralizácií zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 23. 10. 2012 – 30. 4. 2015
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
 • Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch a environmentálne aspekty ich ťažby
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Paleoprostredia a biofácie mezozoických litostratigrafických jednotiek v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitových vulkanitov Slovenska a analýza magmatických a hydrotermálnych procesov
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 9. 2006 – 30. 11. 2011
 • Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2011
 • Laterálny odtok fluíd epitermálnych systémov a jeho vplyv na vývoj premien vulkanických hornín
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Tektonicky podmienené diagenetické procesy na báze Silického, Martonského a Telekesoldalského príkrovu vo Vnútorných Západných Karpatoch
  Program: APVV
  Doba trvania: 5. 6. 2009 – 31. 12. 2010
 • Rekonštrukcia geologického vývoja a korelácia mezozoických komplexov tatrika Západných Karpát a spodného austroalpinika Východných Alp
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
 • Biochronológia mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát: globálne eventy vo vývoji planktónu a ich stratigrafická kalibrácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 10. 2009
 • Vývoj vrstevnatých silikátov v procesoch nízkoteplotnej alterácie hornín.
  Program: APVV
  Doba trvania: 25. 4. 2006 – 30. 4. 2009