Projekty

vedecký pracovník
RNDr. Igor Petrík, DrSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Národné

Aktuálne
 • Metamorfné záznamy kolíznych orogénov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Ukončené
 • Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Stabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Stabilita a retrogádne premeny akcesorických minerálov v horninách kolíznych orogénnych zón
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Úloha dioritickej magmy pri vzniku granitoidného magmatizmu I-typu – mafické enklávy Nízkych Tatier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Oxidačno-redukčný a vodný režim granitoidných magiem: využitie biotitu a Fe-Ti oxidov granitodov Západných Karpát ako ako petrologických indikátorov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov vo veporickej jednotke Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Planéta, na ktorej žijeme
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 4. 2008 – 31. 12. 2010
 • Zloženie a vlastnosti akcesorických fosfátov v magmatických, metamorfných a sedimentárnych horninách: ich petrogenetický význam
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Ultravysokotlaková metamorfóza v oblasti Pohorje a korelácia eoalpínskeho tektonometamorfného vývoja Východných Álp a Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 3. 2006 – 1. 3. 2009