Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
Vzdelanie:

1967-1970 SVŠ; Metodova Bratislava

1971-1975 Prírodovedeckí fakulta UK Bratislava, odbor geochémia

1975-1978 študijný pobyt Geologický ústav SAV Bratislava

1980 Rigorózum (RNDr.) PF UK Katedra geochémie

1979-1985 Ašpirantúra pracovníkov školiacich pracovísk

1982-1984 JASPEX Právnická fakulta UK

1985 Obhajoba CSc. (~PhD.)

1990 Samostatný vedecký pracovník

1999 Hosťujúci docent (PF UK) Katedra mineralógie a petrológie

Medzinárodná spolupráca:

1982 Terénny pobyt Kaukaz (IGEM AN SSSR Moskva)

1987 študijný pobyt Helsinky, Fínsko, Geological Survey of Finland

1988 Terénny pobyt Kazachstan (IGEM AN SSSR Moskva)

2000-2002 Aktion Österreich – Slowakei, Universität Salzburg

2003-2004 Aktion Österreich – Slowakei, Universität Salzburg