Projekty

vedecká pracovníčka, výkonná redaktorka časopisu Geologica Carpathica, pracovníčka pre mediálnu komunikáciu
RNDr. Silvia Antolíková, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Zhoršovanie podnebia počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých zmien úrovne morskej hladiny
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017
 • Podnebie a biota skorého paleogénu
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Náhle environmentálno/klimatické zmeny v skleníkomom období kriedy: oceánsko-kontinentálne
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

Národné

Aktuálne
 • Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Časové a priestorové zmeny v spoločenstve koralinných rias a treťohorných plytkovodných vápencov Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
 • Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Biostratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Zmeny v spoločenstve vápnitých nanofosílií v geologických obdobiach výrazných klimatických udalostí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013