Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka, výkonná redaktorka časopisu Geologica Carpathica, pracovníčka pre mediálnu komunikáciu
RNDr. Silvia Antolíková, PhD.
mikropaleontológia – vápnité nanofosílie; paleoekológia; paleooceánografia; biostratigrafia; paleogénna a neogénna zonácia morských sedimentov v panvách Západných Karpát na základe vápnitých nanofosílií
T:     02/ 3229 3218
ORCID:   ORCID