Životopis

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka, výkonná redaktorka časopisu Geologica Carpathica, pracovníčka pre mediálnu komunikáciu
RNDr. Silvia Antolíková, PhD.
Štúdium:

1992 – 1997 (Mgr.) Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2002 – 2004 Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu geológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

2005 – 2009 (PhD.) Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2006 – 2008 (RNDr.) Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2012 – Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác (2012 –

Pracoviská:

2009 – Geologický ústav SAV (vedecký pracovník a pracovník pre mediálnu komunikáciu); od 1.7. 2015 premenovaný na Ústav vied o Zemi SAV.

Najdôležitejšie výsledky:

- stanovenie hranice eocén/paleocén a eocén/oligocén v paleogénnych panvách Západných Karpát na základe vápnitých nanofosílií

- určenie strednomiocénnych nanoplanktónových zón v neogénnych panvách Západných Karpát

- štúdium mezozoických vápnitých nanofosílií v jurských sedimentoch Západných Karpát

- popularizácia vedy

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská geologická spoločnosť (SGS) – vedecký tajomník SGS

Ocenenia:

Ďakovný list SGS za budovanie geológie a šírenie dobrého mena a rozvoj Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2013.