Projekty

vedecký pracovník
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov.
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Paleovulkanická rekonštrukcia a vývoj ryolitových vulkanických formácií karpatsko-panónskeho regiónu
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Stredoslovenských neovulkanitov
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
 • Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Stredoslovenských neovulkanitov
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011

Národné

Aktuálne
 • Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2020
 • Mineralógia a genéza ekonomicky významných typov mineralizácií zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Vývoj monogenetických ryolitových vulkánov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Porovnávacie štúdium miocénnych ryolitových vulkanitov Slovenska a Maďarska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016
 • Procesy a produkty ryolitového vulkanizmu: paleovulkanická rekonštrukcia jastrabskej formácie stredoslovenských neovulkanitov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch a environmentálne aspekty ich ťažby
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitových vulkanitov Slovenska a analýza magmatických a hydrotermálnych procesov
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 9. 2006 – 30. 11. 2011
 • Genetické modely magmaticko-hydrotermálnych systémov stratovulkánu Javorie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Laterálny odtok fluíd epitermálnych systémov a jeho vplyv na vývoj premien vulkanických hornín
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Planéta, na ktorej žijeme
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 4. 2008 – 31. 12. 2010
 • Tektonická interpretácia Interníd Západných Karpát na základe projektu CELEBRATION 2000 - seizmické a gravimetrické transekty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Rekognoskácia geologických pomerov pre redukciu prírodných rizík na území hlavného mesta San Salvador
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 30. 9. 2009
 • Vrchné časti hydrotermálnych systémov s väzbou na ryolitový magmatizmus
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 6. 2007 – 30. 6. 2009