Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Narodený 16. januára 1944 v Zlíne

Odborné vzdelanie:

1961 - 1966 : štúdium geológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia základná geológia, ložisková geológia. Diplómová práca bola zameraná na výskyt zlata v rozsypoch v okolí Kremnice.

1969 : získanie titulu doktora prírodných vied na základe obhajoby dizertačnej práce "Ryolitový vulkanizmus okolia Žiaru nad Hronom".

1970 - 1972 : postgraduálne štúdium a stáž v Centre pre vulkanológiu, University of Oregon, USA. Štúdium petrológie, geochémie, vulkanológie, paleovulkanické rekonštrukcie v Kaskádovom pohorí, štúdium aktívnych vulkánov Kaskádového pohoria, Hawajských ostrovov a ostrovov Galapagos, štúdium terciérnych vulkanitov provincie Basin & Range.

1978 : získanie titulu kandidáta geologických vied na základe obhajoby dizertačnej práce "Geológia a petrológia mladých vulkánov v severnej časti Kremnického pohoria.

1986: priznanie vedecko-kvalifikačného stupňa 2a – samostatný vedecký pracovník.

Špecializácia:

Geologické mapovanie vulkanických terénov, vulkanológia a paleovulkanická rekonštrukcia, geochémia a petrológia vulkanických hornín, geotektonika, ložisková geológia a genéza vulkanogénnych ložísk nerastných surovín.

Profesionálna aktivita:

1967 - 1969 : Geologický ústav Dionýza Štúra: geologické mapovanie, vulkanologické a petrologické výskumy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov;

1970: Centrum pre vulkanológiu, University of Oregon: postgraduálne štúdium vulkanológie, petrológie a geochémie;

1971 - 1972 : Centrum pre vulkanológiu, University of Oregon: „Research associate“ – paleovulkanická rekonštrukcia a petrológia vulkanitov Západného Kaskádového pohoria;

1972 - 1983 : Geologický ústav Dionýza Štúra: geologické mapovanie, litológia, vulkanológia a petrológiia neogénnych vulkanitov stredného a východného Slovenska;

1984 : (7 mesiacov na dvakrát) Geofyzika Brno, expertíza v Red Sea Hills, Sudán - vyhľadávanie medených rúd typu masívnych sulfidov a štúdium strižných zón;

1984 - 2006 : Geologický ústav Dionýza Štúra: geologické mapovanie centrálnych vulkanických zón, metalogenéza vulkanogénnych ložísk, geotektonické aspekty, geochémia a petrológia neovulkanitov Slovenska, zostavenie geologickej mapy Západných Karpát, zostavenie metalogenetickej mapy SR, príprava digitálnej geologickej mapy SR 1 : 50 000;

1984 - 1990 : vedúci Odboru nerastných surovín GÚDŠ;

1986 - 1990 vedenie VT projektu "Výskum nerastných surovín Slovenska";

1990 - apríl 1994 : námestník riaditeľa GÚDŠ, 1993 - apríl
1994 poverený riadením ústav;

1995 - 2005: vedúci Oddelenia metalogenézy ŠGÚDŠ;

1993 - 1998 : spoluvedúci IGCP projektu 356 “Plate tectonic aspects of Alpine metallogeny in the Carpatho-Balkan region”;

1994 - 2000 : vedúci čiastkovej úlohy “Interregionálne korelácie” v rámci úlohy regionálneho výskumu Slovenska, v rámci ktorého bola zostavená geologická mapa Západných Karpát;

1998 - 2002 : vedúci úlohy “Metalogenetické hodnotenie územia Slovenskej republiky”.

(21 mil. Sk, 48 spoluriešiteľov vrátane GlÚ SAV a PriF UK);
2003 - 2007: vedúci úlohy „Zdroje rudonosných fluíd v metalogenéze Západných Karpát“
(14 mil. Sk, 20 spoluriešiteľov, z toho 10 PriF UK);

2003 – 2006: spoluriešiteľ a geologický redaktor digitálnej geologickej mapy SR
1 : 50 000 a 1 : 500 000;

2005 – 2006: vedúci projektu rozvojovej pomoci SR v Mongolsku „Platinum-group and rare-earth element mineralizations of Western Mongolia: a regional resource assessment“;

od 1. 6. 2006: zamestnaný v Geologickom ústave SAV;

2006 – 2010: riaditeľ Geologického ústavu SAV;

2010 – : samostatný vedecký pracovník, Geologický ústav SAV, od 1.7. 2015 Ústav vied o Zemi SAV.

2013 – 2017: zodpovedný riešiteľ projektu APVV „Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní“;

2015 – 2018: zodpovedný riešiteľ projektu VEGA „Mineralógia a genéza ekonomicky významných typov mineralizácií zlata v stredoslovenských neovulkanitoch“

2015 – 2018: zodpovedný riešiteľ projektu VEGA „Vývoj monogenetických ryolitových vulkánov“;

2016 – 2020: zodpovedný riešiteľ projektu APVV „Komplexný model polymetalicko – drahokovovej mineralizácie na Rozália bani v Hodruši – Hámroch“;

Od roku 1993 prednášky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v rámci výberového predmetu „Vulkanológia“. Celkovo v rokoch 2009 – 2020 deväť vedených diplomových prác, dvaja školení doktorandi.

Členstvo v edičnej rade karentovaných časopisov Geologica Carpathica (GlÚ SAV) a Ore Geology Reviews (Elsevier).

Členstvo v odborových komisiách študijných programov doktorandského štúdia v študijných odboroch „ložisková geológia“, „tektonika“, „petrológia“.

Členstvo v troch medzinárodných vedeckých spoločnostiach a jednej domácej. V rokoch 2009 – 2012 člen Slovenskej geologickej rady – poradného orgánu Ministra životného prostredia SR.

Významné ocenenia:

2000: Medaila ŠGÚDŠ za rozvoj geológie a ústavu;
2000: Medaila PriF UK za mimoriadne úsilie a vynikajúce pracovné výsledky v prospech fakulty;
2001: Medaila Jána Slávika SGS za významný rozvoj geologických vied v oblasti neogénneho vulkanizmu a metalogenézy;
2003: Cena SGS za najvýznamnejšiu geologickú prácu za roky 1998 – 2000 v kategórii mapové diela (Geologická mapa Západných Karpát a priľahlých území 1 : 500 000);
2009: Čestné členstvo SGS – udelené za celoživotné dielo
2010: Medaila ŠGÚDŠ za prínos rozvoja geologického výskumu;
2014: Prémia Literárneho fondu za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí;
2018: Zahraničné ocenenie: Za neoceniteľný prínos pre hlavné mesto San Salvador: ocenenie bolo udelené za vytvorené geologické podklady pre územné plánovanie – geologická mapa hlavného mesta San Salvadoru v mierke 1:50 000 a príslušná dokumentácia;
2019: Cena Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v kategórii Osobnosť – za vynikajúce celoživotné vedecké výsledky v oblasti geológie;
2020: Cena Jána Pettka (Národný geologický komitét SR) – za vedecký prínos, publikačno – citačný impakt a šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí.