Projekty

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia sedimentológie a stratigrafie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
  Program: Medziústavná dohoda
  Doba trvania: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021
 • Jurské kontinentálne krízy: hlavné vymieracie udalosti a zmeny prostredia v lakustrinných ekosystémoch
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2018
 • Konzorcium pre výskum foraminifer
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Magurská panva typu „piggy-back“ v čele Pieninského bradlového pásma: lito- a biostratigrafia, štúdium proveniencie a paleogeografické interpretácie (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko a Slovensko).
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Zhoršovanie podnebia počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých zmien úrovne morskej hladiny
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017
 • Odraz globálneho kyslíkového potenciálu oceánov na ranokenozoické klimatické extrémy
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Podnebie a biota skorého paleogénu
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Makro- a mikrofosílie, izotopy, lito-, magneto- a biostratigrafia ako metódy výskumu spodnokriedových útvarov v Dolomitoch (Južné Alpy, Severné Taliansko): oblasť Puez ako nový kľúčový región Tethýdnej domény
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
 • Náhle environmentálno/klimatické zmeny v skleníkomom období kriedy: oceánsko-kontinentálne
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • 10. výročná konferencia českých, poľských a slovenských paleontológov
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 9. 2009 – 12. 9. 2009
 • Moderný výskum planktonických foraminifer
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2008
 • Triasovo-jurské hraničné udalosti
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006
 • Vrchnokriedové oceánske červené súvrstvia: odozva na oceánsko-klimatické globálne zmeny
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2002 – 31. 12. 2006

Národné

Aktuálne
 • Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Rannoalpídny tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2018 – 31. 12. 2022
 • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Mezozoické zmeny podnebia, sedimentácie, paleooceánologických faktorov, prostredí a spoločnstiev morských organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
 • Paleoprostredia a biofácie mezozoických litostratigrafických jednotiek v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Tektonosedimentárne brekcie ako stopár tektonických udalostí v sedimentárnom zázname mezozoických a paleogénnych sukcesií Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Vysokorozlišovacia stratigrafia, sedimentológia a paleoenvironmentálna analýza vrchnokriedových a paleogénnych súvrství Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2006 – 30. 4. 2010
 • Rekonštrukcia geologického vývoja a korelácia mezozoických komplexov tatrika Západných Karpát a spodného austroalpinika Východných Alp
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
 • Biochronológia mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát: globálne eventy vo vývoji planktónu a ich stratigrafická kalibrácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 10. 2009