Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia sedimentológie a stratigrafie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. je vedúcim pracovníkom Geologického ústavu SAV Bratislava, pôsobiacim na pracovisku v Banskej Bystrici. Vo svojej výskumnej práci sa zaoberá stratigrafiou, mikropaleontológiou, litológiou a sedimentárnou geológiou Západných Karpát. Má dlhoročné skúsenosti v mikrobiostratigrafickom výskume, faciálnej analýze, interpretácii paleoklimatických a paleooceánografických podmienok, dynamickej sedimentológii, sekvenčnej stratigrafii, tektogenetických podmienkach panvotvorby a komplexnej panvovej analýze. Je autorom 107 vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch (31 v časopisoch CC), 74 vedeckých štúdií a abstraktov v konferečních zborníkoch, 3 kapitol vo vedeckých monografiách a je spoluautorom 4 knižných publikácií. Vedecký ohlas jeho prác dosahuje počet 870 citácií z toho 312 citácií SCI. Bol zodpovedným riešiteľom početných projektov VEGA (6) a APVV (2) a Štrukturálnych fondov EU (projetový manažér Centra pre integrovaný výskum geosféry Zeme). Je aktívny aj v medzinárodnej vedeckej kooperácii ako riešiteľ a národný koordinátor medzinárodných geologických korelačných projektov IGCP/UNESCO, EUROPROBE, CBEP – Climate and Biota of the Early Paleogene, ALCAPA, 6. RP projekt PROPER, a i.). Zúčastňuje sa na organizovaní vedeckej komunity v rámci Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS), je členom Paleontologickej odbornej skupiny SGS, členom Slovenského geologického komitétu, členom Vedeckej rady ŠGÚDŠ, členom medzinárodných pracovných skupín a spoločností (KBGA, IAS, IWAF, CETEG, atď.). Je členom redakčných rád medzinárodných karentovaných vedeckých časopisov Geologica Carpathica a Geological Quarterly, medzinárodného časopisu Paleontology Journal a časopisu Mineralia Slovaca. Je garantom doktorandského štúdia na ÚVZ SAV v študijnom programe Všeobecná geológia, odbore 4.1.33 Tektonika, a členom odborových komisií 4.1.23 Geológia a 4.1.33 Tektonika.