Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Marek Vďačný, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Provenienčná analýza (meta) sedimentov vybraných súvrství mladšieho paleozoika gemerika centrálnych Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019