Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Rastislav Milovský, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov.
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Geochemický výskum bazálnych kataklazitov karpatských príkrovov
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006

Národné

Aktuálne
 • Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 31. 12. 2025
 • Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny.
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022
 • Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Nový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
 • Vplyv krajiny a regulácii na spoločenstva bentosu tečúcich vôd
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazálnych maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov vo veporickej jednotke Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Tektonicky podmienené diagenetické procesy na báze Silického, Martonského a Telekesoldalského príkrovu vo Vnútorných Západných Karpatoch
  Program: APVV
  Doba trvania: 5. 6. 2009 – 31. 12. 2010
 • Rekonštrukcia geologického vývoja a korelácia mezozoických komplexov tatrika Západných Karpát a spodného austroalpinika Východných Alp
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
 • Biochronológia mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát: globálne eventy vo vývoji planktónu a ich stratigrafická kalibrácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 10. 2009
 • Vývoj vrstevnatých silikátov v procesoch nízkoteplotnej alterácie hornín.
  Program: APVV
  Doba trvania: 25. 4. 2006 – 30. 4. 2009