Projekty

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia litosféry a geodynamických procesov
RNDr. Marian Janák, DrSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • The role of ultramafic rocks on the mechanism of crust-mantle interaction in subduction zone
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
 • Ultravysoká metamorfóza eklogitov Pohoria
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006

Národné

Aktuálne
 • Metamorfné záznamy kolíznych orogénov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Ukončené
 • Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Stabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Stabilita a retrogádne premeny akcesorických minerálov v horninách kolíznych orogénnych zón
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov vo veporickej jednotke Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Planéta, na ktorej žijeme
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 4. 2008 – 31. 12. 2010
 • Ultravysokotlaková metamorfóza v oblasti Pohorje a korelácia eoalpínskeho tektonometamorfného vývoja Východných Álp a Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 3. 2006 – 1. 3. 2009