Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia litosféry a geodynamických procesov
RNDr. Marian Janák, DrSc.
Vzdelanie:

1977- 1980 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

1980 doktor prírodovedy – RNDr. (Prif UK, Bratislava)

1992 kandidát geologických vied – CSc. (Prif UK, Bratislava)

1992 Master of Arts – M.A. (Princeton University, USA)

2004 doktor geologických vied – DrSc. (Slovenská akadémia vied)

Prehľad doterajšej praxe:

1980 – 1997 Katedra mineralógie a petrológie Prif UK, Bratislava (odborný asistent)

1991- 1992 Department of Geological and Geophysical Sciences, Princeton University, USA ( postgraduálny štúdijný pobyt )

1997- Geologický ústav SAV Bratislava (vedúci vedecý pracovník)