Projekty

vedecký pracovník, zástupca riaditeľa Geologického odboru
Mgr. Dušan Starek, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Neotektonika východného segmentu zlomovej zóny Mür-Oravská panva.
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2015
 • Tektonická aktivita Oravsko-Nowotargskej panvy od Miocénu po súčasnosti
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2012

Národné

Aktuálne
 • Sedimentárne paleoprostredia a fauna lastúrničiek vo vrchnom miocéne Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
 • Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Časové a priestorové zmeny v spoločenstve koralinných rias a treťohorných plytkovodných vápencov Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
 • Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Integrovaný sedimentologický výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Evolúcia nemorských lastúrničiek (Ostracoda) v klimaticky a geograficky sa vyvíjajúcej Európe v neogéne
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Mikroevolúcia, smery adaptácie a paleoenvironmentálne faktory radiácie lastúrničiek (ostracoda) v strednom a vrchnom miocéne centrálnej Paratetýdy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 6. 2008 – 31. 12. 2010
 • Planéta, na ktorej žijeme
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 4. 2008 – 31. 12. 2010
 • Biochronológia mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát: globálne eventy vo vývoji planktónu a ich stratigrafická kalibrácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 10. 2009