Projekty

vedecká pracovníčka
Mgr. Jaroslava Pánisová, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • -
  Program: Horizont Európa
  Doba trvania: 10. 6. 2024 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Stavba a dynamika karpatskej litosféry na základe gravimetrie a geotermiky
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Národné

Aktuálne
 • Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutin v environmentálnych a archeologických aplikáciách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 10. 2014
 • Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011