Projekty

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia geomagnetizmu, zástupca riaditeľa Geofyzikálneho odboru
RNDr. Ján Vozár, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Multiparametrický geofyzikálny výskum tektonických štruktúr spojených s mineralizáciou (Západné Karpaty)
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
 • Od ložiskového k regionálnemu prieskumu
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 12. 2020 – 31. 5. 2024
Ukončené
 • Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022
 • Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Rola regionálnych vodivostných anomálií v tektonickom vývoji Karpát
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 11. 2. 2019 – 31. 12. 2022
 • Spresnenie írskeho potenciálu geotermálnej energie
  Program: Iné
  Doba trvania: 11. 2. 2019 – 30. 12. 2022
 • CAPABLE
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
 • Elektrická vodivost a geologická stavba Západných Karpát a ich prechodu k Českému masívu
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Národné

Aktuálne
 • Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Ukončené
 • Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Kôrové tektonické štruktúry vo východnej čast Slovenska – interpretácia na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D
  Program: SASPRO
  Doba trvania: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2018
 • Interpretácia tektonických štruktúr v oblasti stredného Slovenska na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Integrované geofyzikálne modelovanie geologických štruktúr pohoria Tribeč
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011