Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia geomagnetizmu, zástupca riaditeľa Geofyzikálneho odboru
RNDr. Ján Vozár, PhD.
multidimenzionálne elektromagnetické modelovanie Zeme – hlavne magnetotelurické (MT) a geomagnetické; geofyzikálno-petrologické modelovanie Zeme; geofyzikálne súbežné inverzné modelovanie
T:     02/ 5941 0613
ORCID:   ORCID