Projekty

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia surovinových zdrojov a geologických materiálov
doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Tektonická aktivita Oravsko-Nowotargskej panvy od Miocénu po súčasnosti
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2012

Národné

Aktuálne
 • Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Mineralógia, petrognéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Genéza fosfátového ložiska Evale v Mozambiku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazálnych maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov vo veporickej jednotke Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2011
 • Zdroj slaných roztokov v kryštaliniku Západných Karpát – rekonštrukcia pomocou izotopov a termodynamického modelovania sulfátov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • P-T-X podmienky vzniku a vek hydrotermálych antimónových mineralizácií tatrika Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009