Publikácie

vedecký pracovník, generálny riaditeľ
RNDr. Ján Madarás, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • BROSKA, Igor** - PETRÍK, Igor - YI, Keewook - MAJKA, Jarosław - BARNES, Christopher - VOJTKO, Rastislav - MADARÁS, Ján - KURYLO, Sergiy - KUBIŠ, Michal. Alpine stacking of two Variscan granite blocks recognised from mineral stabilities, age and structural data (Western Carpathians). In Chemical Geology, 2024, vol. 648, art. no. 121959. (2023: 3.6 - IF, Q1 - JCR, 1.506 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-2541. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2024.121959 (APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia. APVV-18-0107 : HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj. VEGA č. 1/0168/22 : Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach) Typ: ADCA
  • BROSKA, Igor** - KURYLO, Sergiy - MADARÁS, Ján - UHER, Pavel. Brittle tectonics in pegmatite formation: an example from the Bratislava granite massif, Western Carpathians. In Abstract Volume & Field Trips Guide : CETEG 2024. 1. vyd. - Polish Geological Society, 2024, p. 19. (20th Jubilee Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETEG 2024)) Typ: GII
  • PUTIŠ, Marián - LI, Qiuili - CHEW, D. M. - LI, Xian-Hua - NEMEC, Ondrej - ONDREJKA, Martin - ACKERMAN, L. - SPIŠIAK, Ján - MADARÁS, Ján - NÉMETH, Zoltán - RUŽIČKA, Peter. Origin and age determination of Early Paleozoic mafic complexes from the Variscan basement of the Western Carpathians: Indicators of demised Tethyan oceanic basins (review and new data). In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 151-155. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD