Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, generálny riaditeľ
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Dátum a miesto narodenia: 16. 1. 1967 Poprad – Spišská Sobota

Štúdium:

1985–1990 (RNDr.): Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor geochémia, základná a ložisková geológia, Katedra mineralógie a petrológie.
Diplomová práca: Geologické a štruktúrno – petrografické pomery v oblasti strednej časti pohorelskej línie na J od Hrona.
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc.

1991–2001 (PhD.): Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra mineralógie a petrológie, špecializácia: petrológia

Dizertačná práca: Štruktúrna a petrotektonická analýza duktilných domén tatroveporika (Nízke Tatry, Veporské vrchy, Stolické vrchy, Revúcka vrchovina). Školiteľ: prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc.

Pracoviská a významné funkcie:

1990–2006; 2008–2014: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava (1998–2006 – predseda Odborovej organizácie zamestnancov; 2008–2010 – námestník riaditeľa pre vedu a výskum);

2006–2011: Geofyzikálny ústav SAV, Oddelenie seizmológie;

2013– : Geologický ústav SAV (zástupca riaditeľa 2013–2015); od 1.7. 2015 premenovaný na Ústav vied o Zemi SAV (vedúci Geologického odboru) Od 2018 – riaditeľ ÚVZ SAV.

Študijné pobyty:

1992 – Univerzita Tübingen, Nemecko;
1992 – Kolský vedecký inštitút, Kola, Apatity – Rusko;
1992 – Imperial College, Londýn – Veľká Británia;
1994 – Karlova univerzita, Praha, Česko;
1996 – BRGM Orleans – Francúzsko;
2007 – Geofyzikálny ústav AV ČR, Praha, Česko.

Najdôležitejšie výsledky:

- separácia a sukcesia predalpínskych a paleoalpínskych deformačných štruktúr v kryštaliniku Západných Karpát;
model paleoalpínskeho deformačného vývoja v tektonickej jednotke veporika;
- člen výskumného kolektívu pri príprave a realizácii digitálnej geologickej mapy Slovenska v mierke 1: 50 000 a prehľadnej geologickej mapy Slovenska v mierke 1: 200 000;
- člen výskumného kolektívu v problematike vyhľadávania podzemných úložísk nebezpečného odpadu;
- neotektonický výskum Slovenska v spojitosti s recentnou seizmicitou, vymedzenie seizmicky aktívnych oblastí na Slovensku;
- popularizácia geológie, hlavný autor a editor geologicko – turistickej mapy, sprievodcu a informačných panelov Sandbersko – pajštúnskeho geoparku v južnej časti Malých Karpát.

Vedecké projekty (vedenie, koordinácia):

1993–1995: geologické mapovanie, štruktúrny a tektonický výskum v stykovej zóne veporika a gemerika a v nižnoslanskej depresi – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy;

2000–2006: výskum surovinového potenciálu Slovenské rudohorie – JZ časť; geologické mapovanie, verifikácia geofyzikálnych profilov, štruktúrno – tektonický výskum – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy;

2003–2005: príprava a zostavovanie digitálnej mapy SR 1: 50 000 a vysvetliviek k vyčleneným horninovým typom kryštalinika – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy;

2005–2006: regionálny geologický výskum – geologické mapovanie regiónu Považského Inovca v mierke 1: 50 000 – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy;

2007–2010 APVV projekt 0158-06 (NEOTACT) – neotektonický výskum Slovenska v spolupráci s nositeľom projektu – PriF UK Bratislava, koordinátor a vedúci podprojektu pre GFÚ SAV;

2010: projekt: Konferencia „Nové výzvy geológie na Slovensku – 70 rokov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra“ – Environmentálny fond – ŠGÚDŠ, vedúci projektu;

2010: projekt: Výzva súčasnej geológie – zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti – Environmentálny fond – ŠGÚDŠ ,vedúci projektu;

2011–2013 úloha č. 207 Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory, podsystém 02 Tektonická a seizmická aktivita územia – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ podsystému;

2011–2014 geologická úloha č. 10 11 Sandbersko – pajštúnsky geopark (SAPAG) – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ úlohy.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská geologická spoločnosť

Členstvo v komisiách a redakčných radách:

- Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 4.1.33 Tektonika pre študijný program Tektonika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (od 2007);
- Člen Sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu učebného odboru s kódom 21 Baníctvo, Geológia a Geotechnika pri Slovenskej banskej komore v Prievidzi (2009–2011);
- Člen Atestačnej komisie Geologického ústavu SAV (2010–2015);
- Člen redakčnej rady časopisu Mineralia Slovaca pri Vydavateľskej rade ŠGÚDŠ v Bratislave (2008–2012);
Člen Rady recenzentov časopisu European Countryside (2013);
- Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác; preukaz č. 37/ 1997 (2009–2013);
- Člen poradnej rady (Advisory Board) vedeckého karentovaného časopisu Geologica Carpathica (2013-2015), redakčnej rady (Editorial Board) (od 2016);
- Člen Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov Ústavu vied o Zemi SAV (od 2015);
- Člen komisie č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje) Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) MŠVVŠ SR (od 2016).

Ocenenia:

- Ďakovný list SGS za budovanie geológie a šírenie dobrého mena a rozvoj Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2015