Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedecký tajomník
Mgr. Miloš Revallo, PhD.
Predmetom výskumu v oblasti kozmickej geofyziky je tvorba krátkodobých predpovedných modelov pre porušenú geomagnetickú aktivitu vyvolanú energetickými úkazmi na Slnku, a to využitím pokročilých štatistických metód (metóda umelých neurónových sietí). Ide o problematiku tzv. space weather s praktickým významom pre potreby energetiky, letectva a navigačných systémov.

Výskum v oblasti geofyzikálnej dynamiky kvapalín spadá do teoretickej geofyziky a využíva metódy aplikovanej matematiky (asymptotické metódy riešenia nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc). Cieľom tohto výskumu je pochopiť nelineárnu dynamiku konvekcie, a to vznik a interakciu rôznych typov nestabilít v podmienkach zemského vnútra.

Vzdelanie:

2002 Philosophiae doctor (PhD.) v odbore geofyzika – FMFI UK, Bratislava
Dizertačná práca: Amplitúdové rovnice pre oscilačné nestability v problémoch rotujúcej konvekcie s magnetickým poľom

1996 Ukončené magisterské štúdium (Mgr.) v odbore geofyzika – FMFI UK, Bratislava
Diplomová práca:Rotujúca magnetokonvekcia ovplyvnená modifikovanou Taylorovou podmienkou (Aplikácia poruchových metód)

1991 Ukončené stredoškolské vzdelanie – Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica

Prax:

od r. 2006 Vedecký pracovník na Geofyzikálnom Ústave SAV (v súčasnosti ÚVZ SAV)

1999–2006 Vedecký pracovník na Ústave aplikovanej matematiky, FMFI UK

1996–1999 Interný doktorand na Katedre geofyziky, FMFI UK

Zahraničné pobyty:

október 1998–december 1998 University of Exeter, Veľká Británia – študijný pobyt

október 2002–marec 2003 University of Nottingham, Veľká Británia – postdoktorálny pobyt

november 2003–október 2004 University of Nottingham, Veľká Británia – postdoktorálny pobyt (štipendium udelené Royal Society)

Členstvá vo vedeckých organizáciách:

Národný komitét SCOSTEP (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) – predseda a národný reprezentant

Národný komitét COSPAR (Committee on Space Research) – tajomník