Zoznam článkov

1024
Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu

Zložitá doba už vyše roka nepraje štandardnej vedeckej práci, priamym medzinárodným kontaktom, stretnutiam. Napriek tomu naši vedeckí pracovníci dosahujú výsledky, ktoré sú potvrdením ich dlhoročnej cieľavedomej a úspešnej osobnej angažovanosti vo vedeckom bádaní. V decembri 2020 sme online sledovali obhajobu „veľkého“ doktorátu geologického kolegu Mgr. Adama Tomášových, DrSc. 25. mája 2021 sa k nemu pripojil  geofyzik –…

»
Najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu Ústavu vied o Zemi SAV publikované v roku 2020

Každoročne, pri zostavovaní ročnej správy ústavu, sú v rámci publikácií, na ktorých sa podieľali pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, vedeckou radou ústavu vybrané po tri najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu publikované v príslušnom roku. Týka sa to publikácií v troch kategóriách: 1. Základný výskum, 2. Aplikovaný výskum, 3. Medzinárodná spolupráca. Podľa zaužívaných kritérií sa posudzujú vedecké práce publikované v angličtine,…

»
1024
Slovensko dalo svetu nový minerál – dobšináit

Dobšináit, Ca dominantný člen roselitovej skupiny je v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Začiatkom februára 2021 ho schválila Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri medzinárodnej mineralogickej asociácii (CNMNC IMA). Minerály skupiny roselitu patria medzi relatívne vzácne arzeničnany (AsO4) s obsahom vody (H2O). Dobšináit je nový člen tejto skupiny s dominantným zastúpením…

»
1024
Bioklimatický výskum v Tatrách

Borovica horská – kosodrevina (Pinus mugo Turra) je najcharakteristickejšou drevinou alpínskeho pásma vo vysokých pohoriach na Slovensku. Dôsledky pôsobenia vysokých koncentrácií troposférického (alebo tiež prízemného či „zlého“) ozónu na borovicu horskú – kosodrevinu vo Vysokých Tatrách sú jedným z dlhodobých bioklimatických výskumov v Oddelení fyziky atmosféry Geofyzikálneho odboru Ústavu vied o Zemi SAV. Naše vedecké…

»
1024
Stratigrafické rozlíšenie fosílneho záznamu

Stratigrafické sukcesie v sedimentárnych vrtoch sú jedinečnými historickými archívmi minulých ekologických a klimatických eventov. Časové rozlíšenie takýchto záznamov z morských prostredí je ale často príliš hrubé (jedna vrstva časovo spriemeruje niekoľko storočí až tisícročí) a neúplné, keďže rýchlosti sedimentácie v takýchto prostrediach sú zvyčajne veľmi pomalé. V článku publikovanom v Proceedings of the Royal Society…

»
683
Významné ocenenia od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra pre vedeckých pracovníkov Geologického odboru ÚVZ SAV v rokoch 2015–2019

Stalo sa už tradíciou, že v novembrových dňoch sa v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, slávnostne udeľujú ocenenia. Ceny Dionýza Štúra a medaily ŠGÚDŠ udeľuje laureátom generálny riaditeľ ŠGÚDŠ na návrh vedeckej rady. Laureáti sú oceňovaní za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie a za významný prínos za rozvoj ŠGÚDŠ….

»
1024
Zemetrasenie v Záhrebe bolo pocítené aj na Slovensku

V nedeľu 22. marca 2020 o 6:24 hod. SEČ zasiahlo územie Chorvátska zemetrasenie, ktoré spôsobilo škody na viacerých budovách a pamiatkach. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo cca 7 km severovýchodne od Záhrebu. Magnitúdo zemetrasenia, stanovené v Európskom seizmologickom centre CSEM-EMSC na základe údajov zo seizmických staníc (vrátane slovenských), má hodnotu Mw=5,4. Po tomto zemetrasení nasledoval podobne silný otras o 7:01 SEČ,…

»