Zoznam článkov

604
Magnetotelurické merania v Laponsku

Pracovníci oddelenia geomagnetizmu Ústavu vied o Zemi SAV Ján Vozár, Jozef Madzin a Lenka Ondrášová sa v spolupráci s kolegami z Technickej univerzity v Lulei a z geofyzikálneho ústavu Českej akadémie vied v dňoch 13.7. – 12.8.2021 zúčastnili magnetotelurických meraní vo švédskom Laponsku. Merania sa vykonávali v rámci projektu D-Rex, ktorý je súčasťou programu ERA-MIN 2. Projekt D-Rex sa zameriava na vývoj nových technológií a pracovných…

»
1024
Slovenskí vedci merali na Etne gravitačné dáta

Kolegovia Pavol Zahorec z Oddelenia gravimetrie a geodynamiky Ústavu vied o Zemi SAV a Juraj Papčo z Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky STU v Bratislave sa v minulých dňoch nachádzali na sopke Etna na Sicílii, kde vykonávali gravimetrické merania v spolupráci s kolegami z INGV Catania, Osservatorio Etneo. Terénne práce sú súčasťou projektu Ústavu vied o Zemi SAV s akronymom G-ET-SUMMIT (vedúci projektu Peter…

»
1024
Horúca vlna v júni 2021 zasiahla aj vysokohorské prostredie

Stabilné anticyklonálne počasie, ktoré zasiahlo Európu v druhej a tretej júnovej dekáde 2021 viedlo k dlhšie trvajúcemu obdobiu extrémne vysokých teplôt vzduchu na celom území Slovenska – horúcej vlne. Štúdie z celého sveta poukazujú, že horúce vlny môžu mať nepriaznivé účinky na živé organizmy, ako ohrozenie zdravia a životov nielen ľudí, ale aj iných cicavcov, či vtákov, straty…

»
1024
Ústav vied o Zemi SAV úspešne bodoval v Cenách Slovenskej akadémie vied za rok 2020

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave na Štefánikovej ulici  oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych pandemických opatrení rozdelilo udeľovanie cien na dva dni a po jednotlivých oddeleniach vied. Ceny SAV pre 1. oddelenie vied odovzdal v pondelok 28. júna 2021 predseda SAV prof….

»
1024
Týždeň európskych geoparkov v Slovenskej akadémii vied – Výstava Geoparky a geoturizmus na Slovensku

Slovenská akadémia vied, Slovenská agentúra životného prostredia a Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR pri príležitosti konania environmentálno-edukačného podujatia „Týždeň európskych geoparkov“ inštalovali v areáli SAV v Bratislave – Patrónke pred Aulou SAV, tematickú výstavu Siete geoparkov Slovenskej republiky. Cieľom výstavy je zvýšiť environmentálne povedomie širokej laickej a odbornej verejnosti o územných, prírodných, archeologických a kultúrno-historických fenoménoch geoparkov Slovenska, zaradených do siete geoparkov…

»
1024
Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu

Zložitá doba už vyše roka nepraje štandardnej vedeckej práci, priamym medzinárodným kontaktom, stretnutiam. Napriek tomu naši vedeckí pracovníci dosahujú výsledky, ktoré sú potvrdením ich dlhoročnej cieľavedomej a úspešnej osobnej angažovanosti vo vedeckom bádaní. V decembri 2020 sme online sledovali obhajobu „veľkého“ doktorátu geologického kolegu Mgr. Adama Tomášových, DrSc. 25. mája 2021 sa k nemu pripojil  geofyzik –…

»
Najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu Ústavu vied o Zemi SAV publikované v roku 2020

Každoročne, pri zostavovaní ročnej správy ústavu, sú v rámci publikácií, na ktorých sa podieľali pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, vedeckou radou ústavu vybrané po tri najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu publikované v príslušnom roku. Týka sa to publikácií v troch kategóriách: 1. Základný výskum, 2. Aplikovaný výskum, 3. Medzinárodná spolupráca. Podľa zaužívaných kritérií sa posudzujú vedecké práce publikované v angličtine,…

»
1024
Slovensko dalo svetu nový minerál – dobšináit

Dobšináit, Ca dominantný člen roselitovej skupiny je v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Začiatkom februára 2021 ho schválila Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri medzinárodnej mineralogickej asociácii (CNMNC IMA). Minerály skupiny roselitu patria medzi relatívne vzácne arzeničnany (AsO4) s obsahom vody (H2O). Dobšináit je nový člen tejto skupiny s dominantným zastúpením…

»