Aktivity / Activities

Slovenská komisia pre medzinárodný geovedný program (IGCP)

(Skrátene: Komisia pre IGCP )

Anglický názov: Slovak National Committee for International Geoscience Programme

(skrátene: Slovak IGCP National Committee )

Preambula

Uznesením vlády SR č. 6 z 12.1.1993 a príkazu ministra zahraničných vecí (č. 32/93 z 15.7. 1993) bola zriadená Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) ako poradný orgán vlády SR. Pozostáva z predsedníctva, sekretariátu (ktorý je súčasťou MZV SR), výborov pre medzivládne programy UNESCO a výborov pre programové oblasti UNESCO.

SK UNESCO a jej sekretariát zabezpečujú realizáciu aktivít UNESCO v SR, ako aj aktivít SR voči UNESCO.

Komisia pre IGCP je jedným z výborov Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO).

Komisia pre IGCP eviduje a koordinuje a podporuje aktivity slovenských geológov v rámci medzivládnych programov UNESCO.

Zloženie

Komisia pre IGCP pozostáva z troch členov, ktorých nominuje Národný geologický komitét. Ďalšími členmi ad hoc Komisie pre IGCP sú vedúci medzinárodných projektov IGCP a vedúci všetkých aktívnych národných pracovných skupín jednotlivých projektov IGCP, ktoré sú v evidencii Komisie pre IGCP. Členovia Komisie pre IGCP si spomedzi seba volia predsedu komisie. Voľba predsedu prebieha priamou tajnou voľbou alebo korešpodenčnou formou. Hlasovacie právo majú všetci členovia komisie. Po každom kole vypadáva kandidát s najnižším počtom hlasov. Voľba prebieha dovtedy, kým nezíska jeden z členov komisie väčšinu hlasov. Voľby sa zúčastňujú všetci členovia komisie. Funkčné obdobie predsedu trvá tri roky a začína vždy novým kalendárnym rokom.

Práva predsedu:

· reprezentovať Komisiu pre IGCP navonok,

· zvolávať zasadnutia Komisie pre IGCP,

· disponovať s účtom Komisie pre IGCP podľa „Všeobecných zásad pre financovanie a vedenie účtovníctva SK pre UNESCO a medzivládnych programov UNESCO v SR“,

· vybrať sekretára Komisie pre IGCP (aj z nečlenov komitétu) a delegovať mu časť svojich kompetencií (napr. hmotnú zodpovednosť, disponovanie s účtom, vedenie účtovníctva, zastupovanie predsedu na zasadnutiach SK pre UNESCO a pod.). Sekretár Komisie pre IGCP sa riadi pokynmi predsedu komisie, vedie agendu komisie (bežnú aj účtovnú) a inventár komisie.

Povinnosti predsedu:

· zúčastňovať sa na zasadnutiach Komisie pre IGCP (SK UNESCO) podľa pokynov jej predsedu a generálneho sekretára,

· zvolať minimálne raz za rok zasadnutie Komisie pre IGCP ,

· zabezpečiť riadne ročné zúčtovanie pridelených finančných prostriedkov a odovzdanie originálov účtovných dokladov na sekretariát Komisie pre IGCP podľa pokynov predsedu SK pre UNESCO.

Povinnosti členov:

· zúčastňovať sa na zasadnutiach Komisie pre IGCP,

· poskytovať informácie o projektoch podľa požiadaviek predsedu Komisie pre IGCP,

· včas predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa pokynov predsedu komisie a po poskytnutí finančného príspevku Komisiou pre IGCP predkladať relevantné účtovné doklady k refundácii,

· každoročne poskytovať podklady pre ročnú správu Komisie pre IGCP v slovenskom a anglickom jazyku.

Práva členov:

· zúčastňovať sa hlasovania o voľbe predsedu Komisie pre IGCP ,

· žiadať zvolanie mimoriadnej schôdze Komisie pre IGCP na návrh minimálne troch členov Komisie pre IGCP ,

· v prípade plnenia si všetkých povinností žiadať o finančný príspevok na aktivity súvisiace s projektom IGCP,

· byť informovaný o všetkých relevantných informáciách týkajúcich sa aktivít a hospodárenia Komisie pre IGCP.

Činnosť

Komisia pre IGCP:

· organizačne zastrešuje činnosť jednotlivých IGCP/UNESCO projektov podľa pokynov SK pre UNESCO a generálneho sekretára International Geological Correlation Programme (IGCP) projektov v Paríži.

· spravuje agendu, pridelené finančné prostriedky a inventár podľa štatútu a uznesení SK pre UNESCO.

· vydáva ročnú správu o činnosti komisie a projektov IGCP v slovenskom a anglickom jazyku (zodpovedný predseda a sekretár).

· zabezpečuje čerpanie finančných prostriedkov podľa dohody medzi SK pre UNESCO a Komisiou pre IGCP pri Národnom geologickom komitéte zo dňa 26.9.1994. Vecné čerpanie finančných prostriedkov musí byť v súlade s rozpočtom schváleným SK pre UNESCO.

Zásady použitia finančných prostriedkov

V zmysle štatútu SK UNESCO (čl. V, 1 a) schváleného uznesením vlády SR č. 6/93 MZV SR prispieva na zabezpečovanie organizačných a programových aktivít Komisie. Finančný príspevok prideľovaný Komisiou pre IGCP je možné využívať podľa „Všeobecných zásad pre financovanie a vedenie účtovníctva SK pre UNESCO a medzivládnych programov UNESCO v SR“. Na manipuláciu s finančnými prostriedkami sú stanovené presné pravidlá (podliehajú súhlasu generálneho sekretára Slovenskej komisie pre UNESCO pri MZV SR, účtovné doklady sa predkladajú na sekretariát SK pre UNESCO).

Finančné prostriedky sú určené na:

· cestovné a pobytové náklady na pracovné cesty doma i do zahraničia spojené s riešením medzivládnych programov UNESCO a prezentáciou ich výsledkov,

· náklady na korešpondenciu (pošta, telefón, fax, elektronická pošta), kancelárske potreby a služby sekretariátu komisie (príprava, údržba dát a zariadení, náhradné dielce, opravy, iné služby súvisiace so zabezpečením akcií)

· pracovné a propagačné materiály,

· odborná literatúra a periodiká (zakúpenie literatúry a periodík ako podporných zdrojov informácií, vydavateľská a edičná činnosť pri prezentovaní výsledkov…),

· úhrada organizačných, administratívnych a technických prác spojených s činnosťou a riešením medzivládnych programov (dohody o vykonaní práce …),

· nákup drobného majetku a hmotného a investičného majetku na zabezpečenie činnosti.

V prípade vyšších požiadaviek, ako je pridelený finančný príspevok Slovenskou komisiou pre UNESCO, sa prioritne pokrývajú nasledovné položky (poradie podľa priorít):

· príspevky na projekty, ktoré majú vedúceho projektu zo SR,

· príspevky na projekty, ktoré majú národného reprezentanta zo SR,

· príspevky na publikovanie výsledkov projektov IGCP (monotematické čísla časopisov, newslettre, zborníky abstraktov a pod) s logom projektu resp. s uvedeným textom, z ktorého je jasné, že ide o výsledok príslušného projektu IGCP,

· zabezpečenie účasti predsedu alebo ním delegovaného zástupcu Komisie pre IGCP na poradách IGCP projektov a UNESCO aktivít,

· finančné zabezpečenie organizačných, administratívnych a technických prác sekretariátu komisie,

· Pridelené finančné prostriedky rozdelí Komisia pre IGCP po pridelení všetkých finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok.

V Bratislave dňa 19. júna 2003


Slovenská terminologická stratigrafická komisia

Skrátene: Slovenská stratigrafická komisia (SSK)

1. SSK je orgánom Národného Geologického Komitétu Slovenskej Republiky a podlieha Medzinárodnej stratigrafickej komisii (International Commission on Stratigraphy – ICS) a jej orgánom, najmä Subkomisii pre stratigrafickú klasifikáciu (International Subcommission on Stratigraphic Classification – ISCS) Medzinárodnej Únie Geologických vied (IUGS).

2. Úlohou SSK je spájať slovenskú odbornú komunitu s cieľom korelovať metodológiu stratigrafického výskumu v podmienkach Slovenska, kodifikovať pravidlá (stratigrafický kód) a zjednocovať slovenskú stratigrafickú terminológiu.

3. SSK sprostredkúva agendu ICS slovenskej odbornej verejnosti, informuje ICS o činnosti SSK a podľa možností sa zúčastňuje na jej aktivitách.

4. SSK združuje odborníkov v širokej oblasti stratigrafickej a geochronologickej problematiky, ktorí aktívne rozvíjajú štúdium časopriestorových zákonitostí usporiadania telies v zemskej kôre oblasti Západných Karpát.

5. SSK pozostáva z (20-tich) členov, ktorí si volia trojčlenný výbor (spravidla zo zástupcov hlavných geologických organizácií Slovenskej Republiky, zaoberajúcich sa stratigrafickým štúdiom (SAV, ŠGÚDŠ, Univerzita Komenského).

6. Člen SSK je povinný aktívne a v dohodnutých termínoch sa zúčastňovať na vypracovávaní aktuálnych úloh vytýčených plénom SSK, do ktorých sa zapojil. Neodôvodnená dlhodobá pasivita je dôvodom na ukončenie členstva.

7. Výbor pozostáva z predsedu, podpredsedu a tajomníka, funkcie volia členovia výboru.

8. Predseda riadi činnosť SSK, zodpovedá plénu SSK a výboru NGK. Má právo byť prizývaný ma zasadnutia NGK. Po schválení plénom SSK podáva ročné hlásenia o činnosti NGK.

9. Podpredseda pomáha organizovať prácu SSK a zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.

10. Tajomník zvoláva zasadnutia a vybavuje agendu SSK.

11. SSK sa schádza podľa potreby, minimálne však dvakrát ročne.