Členovia / Members

Predseda / Chairman:

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (Univerzita Komenského / Comenius University, Bratislava)

Podpredseda / Deputy chairman:

RNDr. Milan Kohút, CSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Bratislava)

Tajomník / Secretary:

RNDr. Martina Moravcová, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava)

Členovia / Members:

RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava)

doc. RNDr. Stanislav Jeleň, PhD. (Univerzita Mateja Bela / Matej Bel University, Banská Bystrica)

Ing. Zoltán Németh, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava)

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Banská Bystrica)

RNDr. Ladislav Šimon, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, predseda Slovenskej geologickej spoločnosti)

doc. RNDr. Michal Šujan, PhD. (Univerzita Komenského / Comenius University, Bratislava)

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. (Univerzita Komenského / Comenius University, Bratislava)

Mgr. Peter Vojtko, PhD. (Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Ministerstvo životného prostredia SR / Section of Geology and Natural Resources, Ministry of Environment SR, Bratislava)