Odkazy / Links

Univerzity, ústavy a spolky

Slovenská Akadémia Vied – https://www.sav.sk/

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied – http://www.geo.sav.sk/sk/

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – http://www.geology.sk/new/

Univerzita Komenského v Bratislave – http://uniba.sk/

Prírodovedecká fakulta univerzity Komenského v Bratislave – http://fns.uniba.sk/

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií v Košiciach – http://www.fberg.tuke.sk/bergweb/index.php

Slovenská geologická spoločnosť – http://www.geologickaspolocnost.sk/

Slovenská mineralogická spoločnosť – http://www.mineralogickaspolocnost.sk

Geologický klub Bratislava – http://www.geoklub.sk/

Knižnice a časopisy

Univerzitná knižnica v Bratislave – http://www.ulib.sk/sk/

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied – http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/

Ústredná geologická knižnica SR – http://geodata.geology.sk/webisnt/glib.htm

Geologica Carpathica – http://www.geologicacarpathica.com/

Mineralia Slovaca – http://www.geology.sk/new/sk/node/66

Acta Geologica Slovaca (AGEOS) – http://geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/

Geologické Práce, Správy – http://www.geology.sk/new/sk/node/67

Slovak Geological Magazine – http://www.geology.sk/new/sk/node/68

Nerastné suroviny Slovenska – http://www.geology.sk/new/sk/node/1218

Contributions to Geophysics and Geodesy (CGG) – http://gpi.savba.sk/index.php/sk/casopis-cgg

Múzeá, grantové agentúry a iné vedecké/ štátne inštitúcie

Slovenské národné múzeum – http://www.snm.sk/

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) – http://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) – http://www.apvv.sk/

Výskumná agentúra – http://www.asfeu.sk/

MŽP SR – Sekcia geológie a prírodných zdrojov – http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov.html