IUGS

logo IUGS

Čo je to IUGS?

Medzinárodná únia geologických vied (IUGS) bola založená v roku 1961 v Paríži. Predstaviteľom IUGS je generálny tajomník. IUGS je jedna z najväčších a najaktívnejších nevládnych vedeckých organizácií na svete. IUGS podporuje štúdium globálnych geologických problémov a napomáha resp. uľahčuje medzinárodnú a interdisciplinárnu spoluprácu medzi geovedcami. Vydáva časopis Episodes. Sídlo IUGS je v Trondheime v Nórsku, lebo sekretariát má financovaný Nórskym ministerstvom obchodu a priemyslu. Redakčná rada Episodes je v Číne.

Prečo IUGS vzniklo

Keď geovedci cítili, že štvorročná perióda medzi Medzinárodnými geologickými kongresmi je už príliš dlhé obdobie pasivity v dobe neustálych zmien. Nutnosť permanentného dialógu medzi geovedcami rôznych zameraní viedlo k tomu, že IUGS sa stalo skutočne vitálnou cestou na riešenie interdisciplinárnych problémov prekračujúcich štátne hranice.

Čo robí IUGS?

IUGS je pôdou na dialóg a komunikáciu medzi rozličnými špecialistami – vedcami zaoberajúcimi sa vedami o Zemi. Toto sa deje prostredníctvom organizovania a sponzorovania medzinárodných projektov a konferencií včítane organizovania svetových geologických kongresov, tvorby publikácii, terénnych seminárov. V súčasnosti najväčšiu pozornosť venuje:

 • iniciatívam vedúcim k identifikácii nových minerálnych a energetických zdrojov
 • globálnym zmenám na Zemi
 • geologickým rizikám
 • geológii životného prostredia

Vedecké aktivity IUGS

Vedecká práca v IUGS sa organizuje prostredníctvom komisii, pracovných skupín, iniciatív a spoločných programov. Komisie založené na medzinárodnú vedeckú spoluprácu sú aktívne 8 až 12 rokov. Pracovné skupiny sú plánované a finančne podporované v období 4 rokov. Iniciatívy sú neformálne aktivity organizované výkonným výborom a nemajú časový limit. Iniciatívy môžu byť realizované aj cez pracovné skupiny. Spoločné programy majú v zásade dlhodobé trvanie. Všetky finančne podporované programy podávajú ročné správy o činnosti. V súčasnosti ide o nasledovné aktivity:

Komisie

 • fosílnych palív
 • geovedné vzdelávanie a technologický transfer
 • geovedy pre manažment životného prostredia
 • história geologických vied
 • manažment a aplikácia geovedných informácii
 • zloženie Zeme a jej evolúcia
 • stratigrafia
 • systematická petrológia

Spoločné programy

 • medzinárodné geologické programy (IGC)
 • vedecký komitét litosféry
 • geologické aplikácie diaľkového prieskumu
 • minerálne zdroje a trvalo udržateľný rozvoj
 • medzinárodný geologický kongres

Pracovné skupiny

 • Globálna geochemická databáza
 • Tektonika a štruktúrna geológia

Iniciatívy

 • Geoindikátori
 • Medicínska geológia
 • Medzinárodný rok planéty Zem