Oddelenie fyziky atmosféry

ilustračný obrázok - atmosféra

Vedecké zameranie

  • Fyzikálne procesy v atmosfére sú súčasťou klimatického systému. Tento sa neustále mení a toto má svoje prejavy na globálnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Zemská atmosféra, ktorá je zmesou plynov siaha od povrchu zeme do výšky niekoľko sto kilometrov, avšak základné prejavy počasia sa dejú v jej najnižšej vrstve – v toposfére. Táto je prepojená s ďalšími zložkami klimatického systému, čo vytvára komplexný systém vzájomne sa ovplyvňujúcich väzieb. Zmeny v atmosférických procesoch mnohokrát vedú ku globálnym zmenám celého klimatického systému, čo následne ovplyvňuje v mnohých aspektoch ľudské aktivity.
  • Oddelenie fyziky atmosféry sa snaží prispieť k porozumeniu časti týchto procesov a dať odpovede na ich mechanizmus, ich formovanie a na zmeny, ktoré vedú k zmenám nášho životného prostredia.
  • Oddelenie fyziky atmosféry prevádzkuje v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom dve klimatické observatóriá v horskej oblasti Vysokých Tatier, v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese. Kontinuálne automatické záznamy o stave počasia a znečistení atmosféry sú čiastočne doplnené manuálnymi meraniami, sú začlenené do klimatickej siete na Slovensku a tak prispievajú k monitoringu klímy Slovenska v horských oblastiach. Viac ako 70 ročný rad údajov dokumentuje vývoj klímy v tejto oblasti. V Starej Lesnej sa nachádza pozaďová monitorovacia stanica pre kontrolu kvality ovzdušia. Táto stanica je súčasťou siete EMEP, vytvorenej na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
  • Výskum oddelenia je sústredený na harmonizáciu pozorovacích metód v monitoringu kryosféry, dopady klimatických zmien na biosféru a hydrosféru a následný monitoring niektorých týchto dopadov.

Pracovníci

  • Vedúci oddelenia:

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

  • Pracovníci:

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
Ivan Bohuš
Dušan Božik
Mgr. Anna Buchholcerová. PhD.
Mgr. Martin Krasuľa
Ing. Veronika Lukasová, PhD.
Mgr. Milan Onderka, PhD.
Ing. Svetlana Varšová, PhD.