Oddelenie sedimentológie a stratigrafie

ilustračný obrázok - sediment

Vedecké zameranie

Činnosť oddelenia je zameraná na dynamickú a environmentálnu sedimentológiu, faciálnu analýzu a integrovaný stratigrafický výskum. Rozvíja tradičné smery sedimentologického výskumu hlbokomorských turbiditných paniev, plytkomorských a  prechodných depozičných systémov molasových paniev, hemipelagických paniev a karbonátových platforiem, starých jazier, riek a náplavových kužeľov. Využíva štúdium sedimentárnych textúr, hydrodynamiky tokov, litológie a petrofaciálneho zloženia klastík, fosílnych stôp a ichnofácií, biogénnych zložiek planktónu a bentosu, limnickej meifauny, mikrofaciálneho zloženia, rífotvorných organizmov a  diagenetickej rekryštalizácie karbonátov, izotopového zloženia, litogeochémie a ílovej mineralógie sedimentov, a pod. Poznatky výskumu interpretuje z hľadiska batymetrie a hydrografie paniev, paleoprúdových systémov a sedimentárnej architektúry paniev, eustatických zmien morskej hladiny a sekvenčnej stratigrafie súvrství, aktivity a zloženia zdrojových substrátov paniev, založenia paniev a priebehu ich subsidenčného vývoja.

     Analýza paniev je kombinovaná so stratigrafickým výskumom, ktorý poskytuje údaje pre datovanie ich sedimentárneho záznamu. Realizuje sa štúdiom stratotypových profilov mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát, ktorým sa stanovuje vek a stratigrafické rozhrania časovej geologickej škály. Datovanie veku súvrství je založené na výskytoch indexových druhov mikrofauny a nanofosílií, amonitovej, brachiopódovej a lastúrnikovej fauny, a ďalších stratigraficky významných skupín organizmov. Aplikáciou vysokorozlišovacej biostratigrafie je možné v súvrstviach časovo vymedziť a korelovať eventy vymierania a morfogenézy druhov, výraznej bioproduktivity, orbitálnych cyklov a sekvencií, paleoklimatických zmien, globálnej oceánskej anoxie (T-OAE, kriedové OAE-1,2, 3), zániku karbonátových platforiem, , vulkanoklastickej aktivity, impaktových udalostí, a i.

     Výsledkom integrácie sedimentologických a  stratigrafických výskumov sú syntézy paleogeografického, paleoklimatického, paleoceanografického a  geotektonického vývoja mezozoických a kenozoických paniev Západných Karpát.


Pracovníci

  • Vedúci oddelenia:

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

  • Pracovníci:

RNDr. Silvia Antolíková, PhD.
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Mgr. Vladimír Šimo, PhD.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Mgr. Dušan Starek, PhD.
Mgr. Adam Tomašových, DrSc.
Mgr. Marek Vďačný, PhD.
Mgr. Peter Vršanský, PhD.