Oddelenie gravimetrie a geodynamiky

ilustračný obrázok - gravimetrické meranie

Vedecké zameranie

  • štúdium stavby zemskej kôry a litosféry, ich fyzikálnych a reologických vlastností ako aj ich tektonického vývoja so špeciálnym dôrazom na Karpatsko-Panónsku oblasť. Metódy tohto štúdia predstavuje 2D a 3D hustotné a integrované modelovanie s dôrazom na gravimetriu a geotermiku
  • vývoj inovatívnych metód riešenia 3D nelineárnej obrátenej úlohy gravimetrie a všeobecne potenciálových polí
  • interpretácia zmien tiaže a deformácií zemského povrchu s aplikáciami pri oceňovaní ohrozenia v sopečných oblastiach a pri sledovaní zásobníkov zemného plynu
  • štúdium stavby, tektoniky a tepelného stavu kôry a litosféry metódami stacionárneho a nestacionárneho geotermického modelovania s aplikáciou aj pri vyhľadávaní hlbokých zdrojov geotermálnej energie
  • štúdium slapových javov a aperiodických zložiek deformácie zemskej kôry z extenzometrických meraní
  • mikrogravimetrický a georadarový prieskum pre archeologické a geotechnické aplikácie

Súčasťou oddelenia je Slapová stanica Vyhne.


Pracovníci

  • Vedúci oddelenia:

RNDr. Peter Vajda, PhD.

  • Pracovníci:

Ing. Martin Bednárik, PhD.
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
RNDr. Dušan Bilčík
RNDr. Ladislav Brimich, CSc.
Mgr. Jana Dérerová, PhD.
Mgr. Igor Kohút, PhD.
Mgr. Jaroslava Pánisová, PhD.
RNDr. Čestmír Tomek, CSc.
RNDr. Peter Vajda, PhD.
Mgr. Pavol Zahorec, PhD.