Oddelenie surovinových zdrojov a geologických materiálov

ilustračný obrázok - štôlňa

Vedecké zameranie

Hlavným cieľom vedeckej práce v oddelení je pochopenie evolúcie orogénov a príspevok k poznaniu orogenetických procesov vo všeobecnosti. Pritom sa zameriavame sa na nasledujúce problémy:

  • Transformácia kontinentálnej kôry a vrchného plášťa počas subdukcie zemskej litosféry hlavne so zameraním na ultravysokotlakový (UHP) metamorfizmus.
  • Zachovávanie minerálov a ich premeny počas subdukcie a exhumácie späť na zemský povrch.
  • Rekonštrukcia metamorfných P-T dráh kôrových a plášťových hornín a tektonické implikácie.
  • Parciálne tavenie a vznik granitoidných magiem so zvláštnym dôrazom na evolúciu granitového magmatizmu a na úlohu vody a oxidačno-redukčných podmienok.
  • Umiestnenie a transformácia bazaltických magiem v kôre počas kontinentálneho riftingu, paleovulkanická rekonštrukcia vulkanických formácií vrátane ich distribúcie v čase.
  • Interakcia fluid/hornina na úrovni plášťa a spodnej kôry, vrátane metalogenézy.

Vybraté oblasti výskumu rozšíria naše poznatky o UHP metamorfizme, parciálnom tavení a granitoidonom magmatizme vo vzťahu k subdukcii litosféry počas kontinentálnej kolízie a osvetlia geodynamické procesy v súčasných a fosílnych orogénnych pásmach vo svete.


Pracovníci

  • Vedúci oddelenia:

doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.

  • Pracovníci:

RNDr. Adrián Biroň, CSc.
RNDr. Igor Broska, DrSc.
Mgr. Stanislava Budačová
RNDr. Marian Janák, DrSc.
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
RNDr. Júlia Kotulová, PhD.
Mgr. Sergii Kurylo, PhD.
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
Mgr. Stanislava Milovská, PhD.
Mgr. Rastislav Milovský, PhD.
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
RNDr. Ľubica Puškelová
RNDr. Pavol Siman, PhD.
Mgr. Jozef Vlasáč, PhD.