Laboratórium rtg. difrakčnej analýzy materiálov

Difraktometer Bruker

Laboratórium rtg práškovej difrakčnej analýzy je vybavené prístrojom Bruker D8 ADVANCE DAVINCI.DESIGN. Jeho zostava umožňuje realizáciu všetkých typov analýz využívaných v geovedných a disciplínach.

Prístroj je vybavený generátorom s maximálnym výkonom 3 kW, pracujúcim v rozmedzí vysokého napätia 20-50 kV a prúdu 5-60 mA. Goniometer má vertikálnu Q/Q geometriu Bragg-Brentano čo znamená, že vzorka ostáva počas analýzy v horizontálnej polohe. Priemer meracieho kruhu goniometra je 560 mm a uhlový rozsah -110 – 168°. Pracuje v kontinuálnom alebo krokovom režime s najmenším nastaviteľným krokom 0,00002°. Zdrojom rtg žiarenia je keramická trubica s jemným čiarovým ohniskom a Cu anódou. Primárna a sekundárna divergenčná clona sú motorizované, ostatné clony, vrátane Sollerových, sú vymeniteľné ručne. Prístroj môže pracovať s automatickým meničom vzoriek s 3 zásobníkmi po 15 vzoriek. V kombinácii s rotačným vzorkovým stolíkom to umožňuje poloautomatickú prevádzku difraktometra. Na analýzu mikrovzoriek je možné využiť kapilárový vzorkový stolík a fokusujúce Göbelovo zrkadlo, resp. PolyCap. K dispozícii je aj vysokoteplotná komora umožňujúca experimenty do 1600°C. Difraktované rtg žiarenie je registrované energiovodisperzným SDD detektorom Sol-XE s Si(Li) čipom chladeným Peltierovým článkom. Operačný rozsah detektora je 3 – 30 keV s energetickým rozlíšením 250 eV. Spracovanie analytických dát umožňujú programy DIFFRAC.EVA a DIFFRAC.TOPAS doplnené o databázu PDF2.

Laboratórium sa špecializuje na štúdium ílových minerálov, tomu je prispôsobené aj ďalšie vybavenie: separačné laboratórium, zariadenie na potlačenie prednostnej orientácie častíc „Spry Drying Kit“ (Hillier 1999, Clay minerals, Vol. 34, 127-135), mlynček McCrone na homogenizáciu vzoriek a softvér na modelovanie rtg difrakčných záznamov.


Zodpovedný pracovník:

RNDr. Adrian Biroň, CSc.

T:048 321 3318
Pracovisko Banská Bystrica
Poster RTG Banská Bystrica