Slapová stanica Vyhne

Slapová stanica Vyhne je umiestnená v štôlni sv. Anton Paduánsky

Slapová stanica Vyhne je umiestnená v štôlni sv. Anton Paduánsky vo Vyhnianskej doline v Štiavnických vrchoch. V súčasnosti je vybavená extenzometrom z kremenného skla, ktorý meria dlhoperiodické (slapové, ročné teplotné atď.) a aperiodické (tektonické) deformácie zemskej kôry a od konca roku 2005 počítačom častíc α na monitorovanie emanácie radónu. Na začiatku roku 2006 bolo zriadené rádiové dátové spojenie slapovej a seizmickej stanice vo Vyhniach, ktoré spolu s predtým vybudovaným družicovým spojením seizmickej stanice s bratislavským pracoviskom Geofyzikálneho ústavu umožnilo komunikáciu so zberačom dát vo Vyhniach z Bratislavy. Takto máme pod lepšou kontrolou kvalitu dát a môžeme predchádzať výpadkom resp. minimalizovať ich.

Prístroje laboratória:

  • extenzometer z kremenného skla na meranie dlhoperiodických (slapové, ročné, teplotné atď.) a aperiodických (tektonické) deformácií zemskej kôry;
  • počítač α častíc na monitorovanie emanácie radónu;
  • zberač dát

Zodpovedný pracovník:

RNDr. Ladislav Brimich, CSc.

T:02 5941 0600