Laboratórium röntgenovej mikrotomografie

micro CT analyzátor - vnútro

Mikrofokálny röntgenový tomograf s ochranným pochôdznym kabinetom umožňuje nedeštruktívnu 3D analýzu pre vysoko absorpčné materiály napríklad z odborov geológia, archeológia, hutníctvo, biológia, materiálový výskum.

Technické parametre zariadenia:

Vysokoenergetické mikro-CT v|tome|x L 240

  • 240 kV unipolárna rtg trubica otvoreného typu
  • 180 kV HPNF nanofokusová trubica;
  • presný 7-osový manipulačný systém na žulových blokoch zabezpečuje stabilitu a presnosť merania;
  • vysoká obrazová kvalita zabezpečená veľkoplošným GE DXR detektorom;
  • detekovateľnosť detailu < 1µm, max. voxel rozlíšenie < 2 µm;
  • max. rozmery testovaného predmetu : v = 1300 mm, φ = 800 mm, m = 50 kg;

Konštrukcia priemyselného mikro-CT, na rozdiel od klinického, je založená na fixnej rtg trubici a fixnom detektore, medzi ktorými rotuje vzorka, a využívanej energii žiarenia > 12,4 keV. 240 kV rtg trubica je vhodná najmä na masívnejšie, rádioskopicky hustejšie a väčšie vzorky, čomu úmerne klesá aj detail rozlíšenia. 180 kV rtg trubica poskytuje detailné rozlíšenie až 1µm pre objekty malých rozmerov. Tieto vlastnosti predurčujú zariadenie na výskum priestorového usporiadania minerálov v hornine, výskum pórovitosti, štruktúry a textúry hornín (napr. pri výskume rudných a ropných ložísk, v hydrogeológii), rekonštrukciu vzácnych fosílií, morfológiu minerálov, kontrolu, meranie a porovnávanie nominálnych a aktuálnych hodnôt priemyselných výrobkov. Ako príklad je uvedená analýza kryštálu apatitu podávajúca charakteristiku veľkosti inklúzií a prázdnych priestorov, ich distribúciu a tvar.

Spracovanie dát prebieha na rekonštrukčnej stanici HP Z820, s dvomi osemjadrovými procesormi, 96 GB RAM a dvojicou profesionálnych grafických kariet.

Software na vyhodnotenie naskenovaných dát VGStudio MAX 2.2 je doplnený o moduly:

  • Porosity/Inclusion Analysis – analýza veľkosti a distribúcie pórov a inklúzií
  • Coordinate Measurement – naviazanie základných elementov na objemové dáta
  • Actual/Nominal Comparisom – porovnávanie aktuálnych a projektovaných hodnôt
  • Wall Thickness Analysis – analýza hrúbky stien a vytvorenie pseudofarebného 3D modelu.

Profesionálna 3D tlačiareň ProJet® 660Pro premení digitálny model získaný na mikro CT na plnofarebný plastový 3D objekt (napr. tvorba učebných pomôcok pre kryštalografiu).


Zodpovedný pracovník:

Mgr. Juraj Šurka

T:048 321 3325
Pracovisko Banská Bystrica
Poster Micro CT