Národná sieť seizmických staníc

sieť seizmických staníc na mape

Národná sieť seizmických staníc (NSSS) je najdôležitejšou infraštruktúrou na monitorovanie seizmickej aktivity územia Slovenska. Jej hlavnou úlohou je monitorovanie a presná lokalizácia zemetrasení na území Slovenska, ktoré majú makroseizmické účinky (t.j. účinky na ľudí, predmety, stavby a prírodu). Okrem týchto zemetrasení však stanice NSSS zaznamenávajú aj ďalšie slabšie lokálne zemetrasenia a iné seizmické javy (napr. priemyselné explózie) a aj regionálne a vzdialené (tzv. teleseizmické) zemetrasenia a jadrové explózie.

Výsledky seizmického monitorovania územia SR a následnej analýzy seizmických záznamov vstupujú do národnej seizmologickej databázy pre územie SR, ktorá je dlhodobo kontinuálne vytváraná na ÚVZ SAV (predtým Geofyzikálnom ústave SAV).

Seizmologická databáza obsahuje údaje o zemetraseniach s epicentrom na území Slovenska i zemetraseniach, ktoré mali epicentrum mimo územia Slovenska, avšak prejavili sa makroseizmickými účinkami na území Slovenska. Je nevyhnutnou súčasťou zhodnotenia seizmického ohrozenia jednak celého územia Slovenskej republiky (napr. pre účely stavebnej normy, civilnej ochrany atď.), jednak národohospodársky dôležitých lokalít (napr. lokalít jadrových elektrární, veľkých vodných diel, iných energetických komplexov, husto osídlených území).

Národná sieť seizmických staníc je tvorená 14 seizmickými stanicami, na ktorých je pomocou seizmických aparatúr zaznamenávaná rýchlosť pohybu pôdy. Všetky seizmické stanice sú registrované v International Seismological Centre (ISC) vo Veľkej Británii. Digitálne kontinuálne záznamy zo seizmických staníc sú prenášané v reálnom čase do dátového a analyzačného centra ÚVZ SAV v Bratislave. Tam sú údaje analyzované a archivované. Iba najstaršia stanica HRB má z historických dôvodov analógovú registráciu na začadenom papieri.

Spolupráca v seizmickom monitorovaní na medzinárodnej a národnej úrovni:

  • Údaje získané Národnou sieťou seizmických staníc vstupujú do štandardnej medzinárodnej výmeny údajov, národná sieť prispieva do niekoľkých medzinárodných dátových centier (EMSC-CSEM, ORFEUS, ISC) a do národných dátových centier mnohých európskych krajín
  • Dátové a analyzačné centrum NSSS slúži aj ako Národné dátové centrum CTBTO
  • Spolupracujúce inštitúcie v SR: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Progseis, s.r.o. Trnava
  • Údaje z NSSS sú poskytované do Čiastkového monitorovacieho systému – Geologické faktory (ČMS GF), ktorý je súčasťou Monitorovacieho systému životného prostredia Slovenskej republiky